Пакомак е непрофитна компанија, основана на 3.12.2010, чија дејност е управување со отпадот од пакување. Согласно со новиот Закон за управување со пакувањето и со отпадот од пакување, Пакомак од 10 јануари 2011 е првата компанија во Македонија што поседува дозвола за селекција и преработка на отпад од амбалажи.

Мисијата на Пакомак е да им гарантира на клиентите одговорно, ефикасно и најповолно менаџирање на нивниот амбалажен отпад, во согласност со нивните законски обврски.

Клиентите на системот на Пакомак - член на интернационалната мрежа ProEurope, бесплатно го добиваат знакот Green Dot. Со тоа компаниите се означени како компании што ги почитуваат еколошките стандарди дефинирани со Законот и според директивите на ЕУ.

Само со одговорниот однос кон амбалажниот отпад, ќе се минимизира негативното влијание врз животната средина и ќе се овозможи поквалитетен живот за сите.

Придружете ни се и вие.

Pro Europe Logo Green Dot Logo